Long Drinks

CHE 4 cl Diplomático & Tiroler Kola & Limette9,80
QUEEN MUM 4 cl Elephant & Cucumis Gurke-Basilikum10,80
PÖTZLEINSDORFER GT 4 cl Jin, Tonic & Limette10,80
GIN TONIC 4 cl Bombay Sapphire, Tonic & Lime9,80
GIN FIZZ 4 cl Bombay Sapphire, Lime Soda7,90
CAIPIRINHA 4 cl Pitú Cachaça, Rohrzucker & Limettensaft9,80
CAIPIROSKA 4 cl Russian Standard, Rohrzucker & Limettensaft9,80
NEGRONI 2 cl Gin Elephant, 2 cl Cinzano Rosso & 2 cl Campari9,80
CAMPARI ORANGE5,90
CAMPARI SODA5,90
WHITE RUSSIAN 4 cl Vodka, 2 cl Kaluha & Obers8,90
Getränkekarte Seite 3
Getränkekarte Seite 5